Entreprenørarbejde

Hee Entreprise A/S udfører alle former for entreprenørarbejde

Vi har en særdeles moderne og effektiv GPS-styret maskinpark, der dækker alle relevante arbejdsområder. Eksempler på arbejdsområder:

 • Naturgenopretning af vådområder og vandløb med GPS-styring.
 • GPS. opmåling med simplehåndholdt controller
 • Golfanlæg inkl. oprensning af søer
 • Boldbaner
 • Jordarbejde
 • Kloakarbejde – byggemodning
 • Drænarbejde
 • Udgravning af søer/put and take samt oprensning
 • Udlejning af køreplader
 • Vejarbejde
 • Flise- og belægningsarbejder
 • Grøfteoprensning
 • Vintertjeneste
 • Sprængning
 • Grundvandssænkning

Anlægsarbejde er blandt vore specialer

Byggeriets fremtræden efter færdiggørelse er afhængig af udenom arealernes afsluttende karakter

 • Flisebelægninger ved terrasser og boligveje samt større pladser
 • Brolægningsarbejde af brosten og chaussesten
 • Støttemure af beton og natursten
 • Terrænregulering, udlægning af muld omkring bygninger
 • Plantearbejde
 • Plantning af Hjelme (marehalm)
 • Græssåning
 • Anlæg af boldbaner

Vi har stor erfaring med etablering af søer

 • Vi har 30 års erfaring i udgravning af søer.
 • Vi kommer over hele landet.

Kontakt Erling Madsen på 20134528 og få en snak om tingene, evt. aftal et tidspunkt for besigtigelse ved lejlighed.

Den gode sø har god vandkvalitet og et rigt liv med smådyr
Den gode sø har god vandkvalitet og et rigt liv med smådyr, der giver føde til fugle og fisk. Den gode sø anlægges, så der tages hensyn til anden natur og til landskabet. Kunstige søer kan f. eks graves i fugtige lavninger, i eller ved dyrkede marker, i tilgroede tørvegrave og på lavtliggende arealer.

Kunstige søer skal undgås i vandløb og kildevæld, i visse typer af moser samt i større åbne dale. Hvis du følger de råd, der er nævnt nedenfor, vil du få en god sø, der tilfører naturen nye værdier.

Størrelse på søen 
Vandfladen skal helst være så stor som muligt, helst over 1000 kvm. Men mindre småsøer har også stor værdi, især for padder. Grav nogle prøvehuller og følg vandstandens svingninger året igennem. Kontroller om der er vandstandsende lag, der måske vil blive ødelagt ved gravning.

Formen på søen
Søens form skal følge terrænet. Søbredden skal bugte sig, så der opstår småvige.

Dybden i søen
Søen skal have en dybde i den centrale del på mindst 1,5- 2 meter. Det er normalt nok til at søen aldrig bundfryser og tilgroning undgås. Bredderne skal være jævnt skrånende, som hovedregel 1:5, hvis der graves i stabile materialer, der ikke flyder ud.

Ø i søen
En ø kan f. eks anlægges i den ene side af søen, og den skal gå jævnt over i det fladvandede område. Øen skal kun gå ganske få cm over vandoverfladen. Andehuse er unødvendige. Hvis man absolut vil lave et redeskjul, laves det bedst af nogle sten camoufleret med græstørv og kvas. I søer mindre end 1000 kvm bør der ikke anlægges øer. En ø optager megen plads og vanddybden bliver derved for ringe. Et par store sten er glimrende soveøer for fugle.

Fladvand
Søen afsluttes med ganske lavvandede partier på 1-3 meters bredde. En and, der snadrer efter føde, skal her kunne nå bunden med næbbet. De lavvandede områder bliver søens ”spisekammer”, da mange af smådyrene i en sø lever en stor del af deres liv her.

Ingen ”voldanlæg”
Det opgravede materiale skal jævnes ud eller fjernes. Hvis det ligger som en vold omkring søen, vil det forhindre naturlig oversvømmelse, og volden vil oftest blive bevokset med brændenælder, tidsler osv. Det er vigtigt, at søen ved forårstid kan gå over sine bredder. En plantevækst af sump- og engplanter vil indfinde sig på disse fugtige bredder og afgrænse søen på en natulig måde.

Klitter med Hjelme

Har du problemer med sandflugt fra klitter, eller ønsker en naturlig tilplantning med hjelme kontakt Erling Madsen, tlf.: 20134528

Kloakering og grundvandsænkning
Vi er autoriserede kloakmestre, som er en garanti for proff. udført kloakarbejde.
Vi er medlem og godkendt af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

Vi kan tilbyde:

 • Kloak og dræningsarbejde af enhver art.
 • Kloakkering i det åbne land med bundfældningstank, sandmiledræn, minirenseanlæg, pilerenseanlæg og slambassiner.
 • Trykfordelinger og pumpestationer.

Fejlsøgning på kloakledninger

Vi udfører TV-inspektion af mindre kloakrør for kommuner, forsikringsselskaber, virksomheder og private

Vi arbejder med moderne udstyr og leverer dokumentation i farvebilleder eller evt. på USB.

Vi kan også tilbyde opgravningsfrie løsninger på renovering af kloakledninger.