Du har byg garanti hos Hee Entreprise A/S

Vi er medlem af Dansk Byggeri, hvilket sikrer private kunder korrekt udført håndværks- & kloakarbejde

Download standardforbehold fra 2008 her 

Vedtægter for byg garantiordning gældende fra 6. maj 2010

§ 1. – Baggrund
Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af Dansk Byggeri og udgør en såkaldt kollektiv ordning, som efter behørig repræsentantskabsbeslutning skal overholdes af medlemmerne, jf. § 34 i vedtægter for Dansk Byggeri.

§ 2. – Formål
Garantiordningens overordnede formål er at skabe tillid og tryghed hos den private forbruger ved indgåelse af aftaler med entreprenører og håndværksvirksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri og dermed omfattet af byg garantiordning.

Mere konkret er det formålet med garantiordningen at sikre, at private forbrugere ikke lider økonomisk tab som følge af fejl og mangler ved håndværksmæssigt arbejde, bestilt hos og udført af Dansk Byggeris medlemmer.

§ 3. – Hvem er dækket?
stk. 1 – Garantiordningen sikrer private forbrugere, der har indgået aftale med et medlem af Dansk Byggeri om udførelse af arbejder på forbrugerens private bolig, det være sig én- eller to-familieboliger, ejerlejligheder, andelsboliger eller sommerhuse, privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug. For så vidt angår arbejde på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendomme er sådant arbejde undtaget fra dækning, når det sædvanligvis udføres som fælles arbejde og betales som fællesudgift.
Endvidere er omfattet forbrugere, der som lejere for egen regning lader udføre arbejde på det lejede.
stk. 2 – Stenhuggerarbejde, som i medfør af afgrænsningerne i stk. 1 ville være undtaget fra dækning, er omfattet af garantiordningen, hvis arbejdet er bestilt og betalt af en forbruger i privat øjemed.

§ 4. – Hvornår kan dækning opnås?
Det er en betingelse, at forbrugeren har reklameret over for medlemmet senest 5 år efter afleveringen eller færdiggørelsen af arbejdet, og forbrugeren inden samme frist har indgivet klage til Byggeriets Ankenævn.
Det er endvidere en betingelse, at medlemmet ikke efterlever ankenævnsafgørelsen inden for den af ankenævnet fastsatte frist, og at forbrugeren indbringer sagen for garantiordningen inden 6 måneder fra udløbet af den frist for efterlevelse, der er fastsat i ankenævnskendelsen.
I de tilfælde, hvor ankenævnet måtte afvise at behandle sagen – f.eks. på grund af behov for supplerende bevisførelse – accepterer garantiordningen at foretage udbedring efter afsagt dom eller voldgiftskendelse.
Såfremt medlemmet er gået konkurs, afgået ved døden eller på anden måde er afskåret fra at deltage i procesforløbet, kan BYG GARANTIORDNING – med forbrugerens accept af at denne fremgangsmåde vælges – lade en sagkyndig udpege til at fastslå omfanget af eventuelle fejl og mangler.

§ 5. – Hvilke vilkår gælder for udbetaling under garantiordningen?
Det er en betingelse for dækning, at den udførende virksomhed, med hvem aftale blev indgået, på aftaletidspunktet var medlem af Dansk Byggeri, at afhjælpningsarbejdet udføres af et medlem af Dansk Byggeri, og at udbetaling først sker, når regning for afhjælpningen foreligger.

§ 6. – Hvilke regler skal respekteres af forbrugeren efter anmeldelse af krav under garantiordningen?
Det er en betingelse:
at forbrugeren medvirker til en fyldestgørende oplysning af sagen og redegør for sit økonomiske mellemværende med den virksomhed, der oprindeligt var antaget til arbejdets udførelse,
at forbrugeren accepterer, at garantiordningen rekvirerer kopi af sagens akter i Byggeriets Ankenævn, respektive får tilstillet sagsakter fra domstols- eller voldgiftsafgørelse,
at BYG GARANTIORDNING kan nægte udbetaling i det omfang, medlemmet har et nettotilgodehavende hos forbrugeren, uanset om dette stammer fra en senere byggesag eller fra andet kontraktforhold mellem parterne. I tilfælde af uenighed om beløbets opgørelse og retsgrundlag er BYG GARANTIORDNING berettiget til at tilbageholde en eventuel udbetaling, indtil der er truffet en retslig afgørelse, indgået forlig eller lignende,
at forbrugeren accepterer, at BYG GARANTIORDNING kan kræve det udbetalte beløb tilbagebetalt helt eller delvist, hvis de oplysninger, som forbrugeren har afgivet, ikke er korrekte eller fuldstændige, og
at BYG GARANTIORDNING indtræder i enhver henseende i forbrugerens krav mod medlemmet, der oprindelig blev antaget til at udføre arbejdet.

§ 7. – Hvad dækker byg garantiordning?
Stk. 1 – Fagmæssig afgrænsning
BYG GARANTIORDNING dækker dokumenterede tab som følge af mangler ved det udførte arbejde, når arbejdet er udført på ejendomme beliggende i Danmark, eksklusiv Færøerne og Grønland.
Dokumenterede tab som følge af mangler ved tagmalerarbejde dækkes alene, hvis medlemmet på tidspunktet for aftalens indgåelse var medlem af Dansk Byggeri Tagmalerforening. Dokumenterede tab som følge af mangler ved tækkearbejde dækkes alene, hvis medlemmet på tidspunktet for aftalens indgåelse var medlem af Dansk Tækkemandslaug.
Ligeledes omfatter garantiordningen ikke færdiggørelse af arbejdsopgaver, som ikke er udført.
stk. 2 – dækning i samarbejdssituationer
Garantiordningen dækker ikke de tilfælde, hvor medlemmet har arbejdet som underentreprenør for en hoved- eller totalentreprenør, som har indgået aftale med forbrugere, og hvor hoved- eller totalentreprenøren ikke var medlem af Dansk Byggeri.
stk. 3 – Mangler ved byggematerialer
Der ydes ikke dækning for materialefejl eller fejl opstået under udførelsen som følge af mangelfulde og ukorrekte produktanvisninger eller vejledninger fra materialeproducenter.
stk. 4 – Andre tab som følge af garantitilsagn
Der ydes ikke dækning for tab, der alene kan henføres til særligt forpligtende garantitilsagn fra den udførende håndværksmester, leverandør eller producent.
stk. 5 – Følgeskader og indirekte tab
Der gives ikke dækning for tab opstået som en følge af den primære mangel, idet beskadigede indboeffekter og beskadiget løsøre m.v. ikke dækkes. Der ydes endvidere ikke dækning for forbrugerens indirekte tab, f.eks. udgifter til flytning, opmagasinering af møbler, sagsomkostninger m.v.
stk. 6 – Økonomisk afgrænsning
Det er en forudsætning, at arbejdet ikke udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over kr. 1.000.000 inkl. moms. Ved den beløbsmæssige opgørelse henregnes til den samlede entreprisesum ikke alene det oprindelige tilbud, men tillige aftale om udførelse af de øvrige arbejder for den pågældende bygherre og som har tilknytning til eller foretages i forlængelse af den oprindelige entreprise. Beløbsbegrænsningen på kr. 1.000.000 inkl. moms finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor Byggeriets forsikringsservice a/s i forbindelse med aftalens indgåelse har givet tilsagn om, at arbejdet er dækket af forsikringsordningen.

§ 8. – Hvor meget dækker byg garantiordning?
stk. 1 – Forbrugere kan maximalt få dækket det beløb, som det i afgørelsen pålægges med-lemmet at betale til udbedring af mangler. BYG GARANTIORDNING dækker med maximalt kr. 100.000,- inkl. moms pr. byggesag. En byggesag omfatter således flere byggeopgaver, der udføres enten inden for samme tidsrum eller i naturlig forlængelse af hinanden på samme ejendom og for samme forbruger.
stk. 2 – Den årlige maximale dækningssum for BYG GARANTIORDNING udgør kr. 5 mio. Dette beløb udgør summen af anmeldelser over for BYG GARANTIORDNING i et kalenderår med tillæg af de sager, der kunne være anmeldt det pågældende kalenderår som følge af, at fristen i henhold til ankenævnskendelsens efterlevelse er udløbet, jf. § 4, stk. 2.
Dansk Byggeris bestyrelse kan dog under ganske særlige omstændigheder forhøje den årlige maximale dækningssum med op til kr. 1,0 mio. (forhøjelsesbeløbet), hvorefter den årlige maximale dækningssum for det efterfølgende år reduceres med forhøjelsesbeløbet.
stk. 3 – Hvis det ved indgivelse af en anmodning om dækning fra BYG GARANTIORDNING må antages, at den årlige maximale dækningssum med tillæg af et eventuelt forhøjelsesbeløb vil blive overskredet, fordeles den resterende del forholdsmæssigt mellem de anmodninger, der relaterer sig til det pågældende kalenderår, og som endnu ikke har modtaget bekræftelse på, at kravet dækkes fuldt ud af garantiordningen.

§ 9. – Hvordan behandles sagerne?
Dersom medlemmet ikke efterlever en pligt til mangelafhjælpning, jf. § 4, kan forbrugeren indbringe sagen for BYG GARANTIORDNING, der meddeler forbrugeren, om dækning under ordningen vil kunne finde sted. I bekræftende fald kan forbrugeren herefter entrere med et andet medlem med henblik på afhjælpning af manglerne. Tilsagnet fra BYG GARANTIORDNING er gældende i 6 måneder fra meddelelsen. BYG GARANTIORDNING kan på forbrugerens skriftlige begæring i særlige tilfælde meddele individuelt tilsagn om forlængelse af fristen.
Såfremt der ikke senest 3 år efter tilsagnets meddelelse er gjort brug af dette, er det i alle tilfælde bortfaldet og ikke længere gældende.
Udbetaling fra BYG GARANTIORDNING sker direkte til det medlem, der har forestået afhjælpningen. Dersom forbrugeren allerede har betalt for afhjælpningen, sker godtgørelsen til forbrugeren på de i § 7 og § 8 gældende vilkår.
Der opkræves ikke gebyr for sagens behandling hos forbrugeren, mens BYG GARANTIORDNING på den anden side kan pålægge medlemmet gebyr for sagens behandling efter medgået tid.

§ 10. – Medlemmernes forpligtelser
stk. 1 – Medlemmer af Dansk Byggeri er forpligtet til at efterleve nævnenes kendelser, med mindre virksomheden, inden 30 dage efter afgørelsen er forkyndt for virksomheden, har anlagt sag ved retten om de af ankenævnssagen omhandlede spørgsmål. Forpligtelsen gælder såvel medlemmer, som udfører arbejde direkte for en forbruger, som medlemmer, der udfører arbejde for en forbruger i underentreprise for et andet medlem.
stk. 2 – Så snart BYG GARANTIORDNING har modtaget anmodning om dækning i anledning af manglende efterlevelse af en kendelse/afgørelse, der pålægger medlemmet pligt til mangelsafhjælpning respektive erstatning, er BYG GARANTIORDNING berettiget til hos medlemmet at afkræve betaling for det beløb, som afhjælpningsomkostningerne er fastsat til, respektive er dokumenteret at udgøre gennem afholdt syn- og skøn.
stk. 3 – Såfremt BYG GARANTIORDNING har udbetalt et beløb som følge af en entreprenørs manglende efterlevelse af en kendelse, kan Dansk Byggeri rette sit regreskrav imod såvel hovedentreprenøren som underentreprenøren.
stk. 4 – Medlemmet er over for Dansk Byggeri forpligtet til at efterleve de vedtægter, som var gældende, da aftalen med forbrugeren blev indgået. Forpligtelsen består også efter medlemmets udtræden af Dansk Byggeri, for så vidt angår arbejde, der er aftalt i medlemsperioden.

§ 11. – Markedsføring
Kun Dansk Byggeris medlemmer er berettiget til at anvende BYG GARANTIORDNING i markedsføringsøjemed.
Dansk Byggeris bestyrelse fastlægger de nærmere retningslinier for medlemmernes anvendelse af BYG GARANTIORDNING i markedsføringsøjemed eller på anden måde.

§ 12. – Kontrolordning
Dansk Byggeris bestyrelse kan fastlægge retningslinier for kontrol af kvaliteten af arbejde udført for forbrugere af de medlemsvirksomheder, der helt eller delvist taber en sag ved Byggeriets ankenævn.

§ 13. – Ikrafttrædelse
Nærværende vedtægter er udfærdiget i fortsættelse af de hidtil gældende vedtægter af 1. juni 2006 og gælder fra 6. maj 2010.